ทัพแสงศรีไ. (1) “ความรู้และการปฏิบัติของเกษตรกรผู้ปลูกผักอินทรีย์ที่เป็นสมาชิกและไม่เป็นสมาชิกโครงการหลวงหนองหอย อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่”, Academic Journal: Uttaradit Rajabhat University, 11(2), pp. 203-214. Available at: https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/uruj/article/view/77109 (Accessed: 19September2020).