แก้วแสงอ่อนพ., กาญจนสุธรรมส., นวลฉวีแ. and อินทสุวรรณส. (1) “การศึกษาการเปลี่ยนแปลงของคลองสำโรงจังหวัดสงขลา โดยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ”, Academic Journal: Uttaradit Rajabhat University, 11(2), pp. 171-188. Available at: https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/uruj/article/view/77103 (Accessed: 30September2020).