แสนไชยสุริยาพ. (1) “การประกอบการทางธุรกิจ:กรณีศึกษา บริษัท ช.ทวี ดอลลาเซียน จำกัด (มหาชน)”, Academic Journal: Uttaradit Rajabhat University, 11(2), pp. 159-170. Available at: https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/uruj/article/view/77100 (Accessed: 30September2020).