เพียรพลพ. (1) “รูปแบบการจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนบ้านเหล่า ในพื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงม่อนเงาะ จังหวัดเชียงใหม่”, Academic Journal: Uttaradit Rajabhat University, 11(2), pp. 145-158. Available at: https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/uruj/article/view/77096 (Accessed: 19September2020).