มหาสิงห์ป. (1) “รูปแบบการออมโดยการปลูกไม้ป่าผสมบนพื้นที่ขนาดเล็กสำหรับเกษตรกรภาคเหนือตอนบน (พื้นที่ย่อยที่ 1) ของประเทศไทย”, Academic Journal: Uttaradit Rajabhat University, 11(2), pp. 129-144. Available at: https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/uruj/article/view/77072 (Accessed: 24February2020).