ยงกสิการณ์น., พรพิสุทธิมาศส. and วงศ์วัฒนะเ. (1) “ผลการยับยั้งการเจริญของแบคทีเรียก่อโรคเหี่ยวในพริกชี้ฟ้า ด้วยสารสกัดน้ำจากใบพืชวงศ์ Apocynaceae”, Academic Journal: Uttaradit Rajabhat University, 11(2), pp. 117-128. Available at: https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/uruj/article/view/77069 (Accessed: 30September2020).