ศักดิ์เพชรน., นวลฉวีแ., กาญจนสุธรรมส. and พลีรักษ์ณ. (1) “การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนเว็บเชิงพื้นที่เพื่อสนับสนุนการเตือนภัยพิบัติน้ำท่วม เมืองหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา”, Academic Journal: Uttaradit Rajabhat University, 11(2), pp. 101-116. Available at: https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/uruj/article/view/77067 (Accessed: 30September2020).