อินกล่ำฐ. (1) “วาทกรรมทางการสื่อสารเพื่อการหลอกลวงทำธุรกรรมทางการเงินออนไลน์ ผ่านเครื่องอิเล็กทรอนิกส์”, Academic Journal: Uttaradit Rajabhat University, 11(2), pp. 85-100. Available at: https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/uruj/article/view/77066 (Accessed: 19September2020).