รัชชุศานติเ. (1) “ศักยภาพการใช้ภูมิปัญญาเพื่อสร้างรายได้ของกลุ่มผู้สูงอายุ จังหวัดเชียงใหม่”, Academic Journal: Uttaradit Rajabhat University, 11(2), pp. 67-84. Available at: https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/uruj/article/view/77065 (Accessed: 26January2021).