ดาวเรืองเ., เครือคำช., ศักดิ์คะทัศน์พ. and รังควัตน. (1) “ปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อการยอมรับมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ของเกษตรกร ผู้ผลิตข้าวอินทรีย์ ในอำเภอสังข์ทอง นครหลวงเวียงจันทน์ สปป ลาว”, Academic Journal: Uttaradit Rajabhat University, 11(2), pp. 51-66. Available at: https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/uruj/article/view/77052 (Accessed: 30September2020).