มาลาศรีเ. and ผลงามภ. (1) “การพัฒนาศักยภาพในการดูแลตนเองของผู้สูงอายุ : กรณีศึกษาในชมรมผู้สูงอายุ ตำบลสะอาด อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น”, Academic Journal: Uttaradit Rajabhat University, 11(2), pp. 25-38. Available at: https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/uruj/article/view/77046 (Accessed: 19September2020).