ใจรักษ์ก. (1) “การพัฒนาระบบแนะนำเพื่อช่วยวางแผนการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ กรณีศึกษา บ้านแม่กำปอง อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ Development a Recommendation System for Planning Eco-Tourism Program: A Case Study of Mae Kam Pong Village, Mae On Sub-District, Chiang Mai Prov”, Academic Journal: Uttaradit Rajabhat University, 11(2), pp. 13-24. Available at: https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/uruj/article/view/77038 (Accessed: 19September2020).