ทุ่นใจส. (1) “Open Source Software : อิสรภาพแห่งการสร้างคุณค่าและพัฒนางานวิจัย”, Academic Journal: Uttaradit Rajabhat University, 11(2), pp. 1-12. Available at: https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/uruj/article/view/77037 (Accessed: 19September2020).