ศรีธิเลิศ เ., ฉันทะ เ. . . and กรโอชาเลิศ ส. . . (2021) “ความหลากชนิดและการใช้ประโยชน์ของพืชป่าของชุมชนบ้านปางขอน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย”, Academic Journal: Uttaradit Rajabhat University, 16(1), pp. 129–149. Available at: https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/uruj/article/view/244402 (Accessed: 23 January 2022).