เครื่องชัย ส. . ., แก้วเต็ม ย. . . and ชูจิตร ว. . . (2021) “ความพร้อม ผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ และความพึงพอใจของการจัดการเรียนการสอนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ON LINE)วิชาการรักษาพยาบาลเบื้องต้น ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19)””, Academic Journal: Uttaradit Rajabhat University, 16(1), pp. 105–127. Available at: https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/uruj/article/view/244313 (Accessed: 23 January 2022).