อาจสุธรรม ว., พรมจันทร์ ภ. ., วงค์มุด น. ., เกิดสาย ล. ., ลิ้มสมมุติ ก. . and มิ่งฉาย เ. . (2021) “การออกแบบนวัตกรรมกำจัดก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ในก๊าซชีวภาพสำหรับ ฟาร์มสุกร บ้านบุญแจ่ม อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่”, Academic Journal: Uttaradit Rajabhat University, 16(1), pp. 91–104. Available at: https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/uruj/article/view/244302 (Accessed: 23 January 2022).