พรหมน้อย ส., มิ่งฉาย เ. ., มาน้อย ส. ., คงเลิศ ณ. . and อภัยกาวี พ. (2021) “ผลของการเสริมยีสต์ (Saccharomyces cerevisae) ต่อการเพิ่มคุณค่าทางโภชนะ ของผลพลอยได้และวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร ”, Academic Journal: Uttaradit Rajabhat University, 16(1), pp. 55–66. Available at: https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/uruj/article/view/244192 (Accessed: 23 January 2022).