แจขจัด ภ. and นิรัญศิลป์ ร. (2021) “การผลิตไบโอดีเซลจากน้ำมันพืชใช้แล้วในชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ โดยตัวเร่งปฏิกิริยาเปลือกปูม้า”, Academic Journal: Uttaradit Rajabhat University, 16(1), pp. 35–54. Available at: https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/uruj/article/view/244016 (Accessed: 23 January 2022).