สุขอึ้ง ก. and พนาอดิศัย ส. (2021) “พฤติกรรมการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชของเกษตรกรผู้ปลูกกาแฟอาราบิก้าในตำบลห้วยชมภู อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย”, Academic Journal: Uttaradit Rajabhat University, 16(1), pp. 19–33. Available at: https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/uruj/article/view/243933 (Accessed: 23 January 2022).