ตันไชยโรจน์ ศ., ทองเทพ ก., จิรเสรีอมรกุล ก., เล่นวารี ว., บัวเจริญ เ. and อรรถเวชกุล ย. (2021) “การวิเคราะห์ระบบจำหน่ายแรงดันระดับปานกลางที่เชื่อมโยงโรงไฟฟ้าพลังงาน ด้วยซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์”, Academic Journal: Uttaradit Rajabhat University, 16(1), pp. 1–18. Available at: https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/uruj/article/view/243836 (Accessed: 23 January 2022).