พุกอินทร์อ. (2019) “การเปรียบเทียบธาตุผสม และคุณสมบัติเชิงกลระหว่างแร่เหล็กน้ำพี้ จังหวัดอุตรดิตถ์ และแร่เหล็กตำบลบุฮม อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย”, Academic Journal: Uttaradit Rajabhat University, 14(2), pp. 121-133. Available at: https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/uruj/article/view/216942 (Accessed: 4April2020).