นนทะโชติภ. (2019) “ยุทธศาสตร์เชิงพื้นที่ในการป้องกันปัญหาแรงงานต่างด้าวสัญชาติลาว โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนในเขตพื้นที่เศรษฐกิจชุมชนชายแดนไทย-ลาว จุดผ่านแดนถาวรภูดู่ จังหวัดอุตรดิตถ์”, Academic Journal: Uttaradit Rajabhat University, 14(2), pp. 59-79. Available at: https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/uruj/article/view/198906 (Accessed: 4April2020).