โชติกำจรส. and เพชระบูรณินน. (2019) “การพัฒนาประสิทธิภาพการดำเนินงานของกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตในเขตจังหวัดเพชรบูรณ์เพื่อการพึ่งพาตนเองตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง”, Academic Journal: Uttaradit Rajabhat University, 14(2), pp. 39-57. Available at: https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/uruj/article/view/194748 (Accessed: 6April2020).