สังข์ทองม., กลับนวลป., ศาสตร์สาระศ., ไชยธารีอ., เชียรพิมายพ. and วงศ์ศักดิ์ส. (2019) “การประเมินระบบและกลไกการบริหารจัดการงานวิจัยของ หน่วยวิจัยนวัตกรรมเพื่อสังคมและชุมชน (ระยะที่ 3)”, Academic Journal: Uttaradit Rajabhat University, 14(2), pp. 81-101. Available at: https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/uruj/article/view/189176 (Accessed: 6April2020).