พรหมมาฉ. (2018) “รูปแบบการประเมินเสริมพลังการบริหารจัดการงานวิจัยและพันธกิจสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์กับชุมชนท้องถิ่น”, Academic Journal: Uttaradit Rajabhat University, 13(2), pp. 1-12. Available at: https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/uruj/article/view/152413 (Accessed: 5June2020).