สมเกียรติกุลว. and เรืองเดชก. (2018) “การมีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อมของชุมชนเพื่อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว: กรณีศึกษา ชุมชนตำบลน้ำผุด อำเภอละงู จังหวัดสตูล”, Academic Journal: Uttaradit Rajabhat University, 13(1), pp. 47-63. Available at: https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/uruj/article/view/109887 (Accessed: 14July2020).