แหยมคงสุภาวดี, โกธรรมพัทนันท์, ใจผ่องประภาศิริ, น้อยน้ำใสปิยวดี, Tuan Nguyen Ngoc, แหยมคงศิริกานดา, and เอี่ยมอ่องสุทธิพงศ์. 2017. “ความรู้และพฤติกรรมการใช้สารเคมีในการกำจัดศัตรูพืชของเกษตรกรตำบลซับสมบูรณ์ อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์”. Academic Journal: Uttaradit Rajabhat University 12 (2), 15-25. https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/uruj/article/view/93872.