หล้ากาศ เวชสวรรค์, เศรษฐพรรค์ วรจิตต์, และ ลักษณ์ศิริ ไกรสร. 2017. “กระบวนการสร้างถนนแอสฟัลติกคอนกรีตเพื่อลดปัญหาขยะพลาสติกในชุมชน”. วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 12 (1). Uttaradit, Thailand:41. https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/uruj/article/view/90492.