สังข์ทอง มนตรี. 2017. “การประเมินระบบและกลไกการบริหารจัดการงานวิจัยของ หน่วยวิจัยนวัตกรรมเพื่อสังคมและชุมชน”. วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 12 (1). Uttaradit, Thailand:13. https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/uruj/article/view/89105.