บรรจงเกลี้ยง เอกพิสิษฐ์, วัฒนชัย ปิติวัฒน์, และ ปริชาตปรีชา รัฐภูมิ. 2017. “การศึกษาความต้านทานต่อการชะล้างด้วยฝนของวัสดุฉาบภายนอกด้วยดินผสมยางพาราสำหรับผนังบ้านดินภายใต้การจำลองสภาพอากาศแบบเร่ง”. วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 11 (2). Uttaradit, Thailand:465-78. https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/uruj/article/view/77149.