เขมอัครเจตต์ อัจฉราภัทร์, ศิริพานิช รัตนา, และ สุนทรสมัย วุฒิชาติ. 2017. “การรับรู้ความยุติธรรมของการประเมินผลการปฏิบัติงานขององค์การที่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์การของพนักงานในองค์การมหาชน: กรณีศึกษาสถาบันส่งเสริมการสอน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)”. วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 11 (2). Uttaradit, Thailand:433-46. https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/uruj/article/view/77140.