เขมอัครเจตต์อัจฉราภัทร์, ศิริพานิชรัตนา, and สุนทรสมัยวุฒิชาติ. 1. “การรับรู้ความยุติธรรมของการประเมินผลการปฏิบัติงานขององค์การที่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์การของพนักงานในองค์การมหาชน: กรณีศึกษาสถาบันส่งเสริมการสอน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)”. Academic Journal: Uttaradit Rajabhat University 11 (2), 433-46. https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/uruj/article/view/77140.