บุญสูงอังกาบ. 1. “การศึกษาแนวทางการสร้างเครือข่ายชุมชนหัตถกรรมจักสานจังหวัดอุตรดิตถ์”. Academic Journal: Uttaradit Rajabhat University 11 (2), 417-32. https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/uruj/article/view/77136.