สะสม อรรถวุฒิ. 2017. “กลยุทธ์การตลาดสำหรับอาคารชุดพักอาศัยริมเส้นทางสัญจรทางน้ำ ในเขตกรุงเทพมหานคร”. วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 11 (2). Uttaradit, Thailand:399-416. https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/uruj/article/view/77130.