สะสมอรรถวุฒิ. 1. “กลยุทธ์การตลาดสำหรับอาคารชุดพักอาศัยริมเส้นทางสัญจรทางน้ำ ในเขตกรุงเทพมหานคร”. Academic Journal: Uttaradit Rajabhat University 11 (2), 399-416. https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/uruj/article/view/77130.