พรหมมาสุมลา. 1. “รูปแบบการพัฒนาทักษะการโค้ชของผู้นำทางการพยาบาล”. Academic Journal: Uttaradit Rajabhat University 11 (2), 367-82. https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/uruj/article/view/77123.