คมทะวงสุดาพร. 1. “การพัฒนารูปแบบการจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของแขวงหลวงพระบาง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว”. Academic Journal: Uttaradit Rajabhat University 11 (2), 349-66. https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/uruj/article/view/77122.