สกุลพันธ์ศรีไพร, วิกรมประสิทธิสินีนาถ, and อุปพงษ์กุลยา. 1. “รูปแบบการตลาดเพื่อสังคม : กรณีศึกษาระบบธุรกิจข้าวอินทรีย์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์”. Academic Journal: Uttaradit Rajabhat University 11 (2), 303-22. https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/uruj/article/view/77119.