หล่มศรี วิวัฒชัย, และ ภักดีวงศ์ ภาณุวัฒน์. 2017. “รูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาความเป็นพลเมือง ตามระบอบประชาธิปไตยของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย”. วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 11 (2). Uttaradit, Thailand:287-302. https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/uruj/article/view/77118.