หล่มศรีวิวัฒชัย, and ภักดีวงศ์ภาณุวัฒน์. 1. “รูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาความเป็นพลเมือง ตามระบอบประชาธิปไตยของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย”. Academic Journal: Uttaradit Rajabhat University 11 (2), 287-302. https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/uruj/article/view/77118.