เพ็งหมื่นราชภิชารัตน์. 1. “บทบาทของสมาชิกต่อการดำเนินงานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนชีววิถี ตำบลน้ำเกี๋ยน อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน”. Academic Journal: Uttaradit Rajabhat University 11 (2), 271-86. https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/uruj/article/view/77116.