เรืองรอง ภาสกร, น้อยนคร สุพรรษา, รัตนเจริญ ภรภัทร, ปู่เกตุแก้ว อารยา, ชาวะหะ วิชิต, และ แสงอ่อน วัชรพงศ์. 2017. “การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้ห้องเรียนกลับทาง เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21”. วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 11 (2). Uttaradit, Thailand:259-70. https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/uruj/article/view/77114.