เรืองรองภาสกร, น้อยนครสุพรรษา, รัตนเจริญภรภัทร, ปู่เกตุแก้วอารยา, ชาวะหะวิชิต, and แสงอ่อนวัชรพงศ์. 1. “การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้ห้องเรียนกลับทาง เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21”. Academic Journal: Uttaradit Rajabhat University 11 (2), 259-70. https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/uruj/article/view/77114.