วัฒนสุนทร ภัทราวดี, และ อมรสงวนสิน จินตนา. 2017. “การตรวจวิเคราะห์การตกค้างของสารกำจัดศัตรูพืชและสัตว์ในตัวอย่างดินจากนาข้าว ในพื้นที่จังหวัดชัยนาท”. วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 11 (2). Uttaradit, Thailand:245-58. https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/uruj/article/view/77113.