บรรลือทรัพย์ภัทรพร, and หอวัฒนกุลสุธิดา. 1. “การพัฒนาแบบจำลองพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ”. Academic Journal: Uttaradit Rajabhat University 11 (2), 231-44. https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/uruj/article/view/77112.