บุตรชีวันไพโรจน์, and อุดมจันทนา. 1. “การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน : การวิเคราะห์ประเด็นปัญหา และพัฒนาแผนธุรกิจเกษตรพอเพียง”. Academic Journal: Uttaradit Rajabhat University 11 (2), 215-30. https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/uruj/article/view/77110.