ทัพแสงศรีไพรัช. 1. “ความรู้และการปฏิบัติของเกษตรกรผู้ปลูกผักอินทรีย์ที่เป็นสมาชิกและไม่เป็นสมาชิกโครงการหลวงหนองหอย อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่”. Academic Journal: Uttaradit Rajabhat University 11 (2), 203-14. https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/uruj/article/view/77109.