แก้วแสงอ่อนพลอยรำไพ, กาญจนสุธรรมสุพรรณ, นวลฉวีแก้ว, and อินทสุวรรณสมภพ. 1. “การศึกษาการเปลี่ยนแปลงของคลองสำโรงจังหวัดสงขลา โดยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ”. Academic Journal: Uttaradit Rajabhat University 11 (2), 171-88. https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/uruj/article/view/77103.