แสนไชยสุริยาพรนภัส. 1. “การประกอบการทางธุรกิจ:กรณีศึกษา บริษัท ช.ทวี ดอลลาเซียน จำกัด (มหาชน)”. Academic Journal: Uttaradit Rajabhat University 11 (2), 159-70. https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/uruj/article/view/77100.