เพียรพลพรชัย. 1. “รูปแบบการจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนบ้านเหล่า ในพื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงม่อนเงาะ จังหวัดเชียงใหม่”. Academic Journal: Uttaradit Rajabhat University 11 (2), 145-58. https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/uruj/article/view/77096.